REGULAMIN KONKURSU DLA OBSERWATORÓW/EK IWA.INSPIRUJE NA INSTAGRAMIE I POSIADACZY/EK WYBRANYCH EBOOKÓW IWY

 1. Organizatorem konkursu jest INSPIRATORNIA GABRIELA KOZIOŁ, z siedzibą Skotniki 68, 27-650 Samborzec, administrująca kontem iwa.inspiruje na portalu www.instagram.pl, zwana dalej INSPIRATORNIĄ
 2. Fundatorem nagród jest INSPIRATORNIA
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez instagram.
 4. Konkurs jest prowadzony na portalu instagram, na koncie INSPIRATORNIA IWY pod adresem www.instagram.com/iwa.inspiruje, zwanym dalej KONTEM IG

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat najpóźniej w dniu publikacji posta konkursowego na koncie ig

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie w okresie trwania wyzwania konkursowego publicznego konta na instargamie

3. Warunkiem udziału w konkursie jest bycie obserwatorem konta ig w trakcie trwania wyzwania konkursowego.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu

5. Konkurs trwa od 04.03. 2024 od momentu ogłoszenia go poprzez opublikowanie posta konkursowego na koncie ig.

6.Zadanie konkursowe trwa do 07.03.2024 do 23.59

7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej w dniu 12.03.2024

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony instagrama, ani jakiekolwiek inne problemy uczestników z tą platformą.

ZADANIE KONKURSOWE:

1. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić WSZYSTKIE PONIŻSZE WARUNKI:

a) być obserwatorem konta ig INSPIRATORNIA IWY

b) w dowolnym okresie zakupić w sklepie www.iwachudnie.com/sklep przynajmniej 1 ebook zachęcający do małych zmian (dowolny Inspiralnik Iwy, Nowy Rok z Iwą, dowolny program -10kg, Tydzień z Iwą). UWAGA: Bezpłatny Celownik Iwy, Przepiśniki i Zimowe szablony dekoracyjne nie zawierają zasad, do jakich namawia konto ig i NIE UPRAWNIAJĄ do wzięcia udziału w wyzwaniu. Zakup musi być dokonany bezpośrednio przez uczestnika, na jego dane osobowe (nie ma natomiast znaczenia kto dokonał płatności za zamówienie)

c) polubić post konkursowy, opublikowany 04.03.2024 na koncie ig

d) odpowiedzieć na pytanie zawarte w poście konkursowym

d) w dowolnym terminie w trakcie trwania konkursu opublikować na WŁASNYM koncie na instagramie w relacji (stories) filmik konkursowy ilustrujący hasło: “MAŁE ZMIANY DLA WIELKIEJ PRZEMIANY” czyli w jaki sposób uczestnik wprowadza w życie wybrane porady zawarte w wymienionych wyżej ebookach Iwy. Uczestnik musi również umieścić wyraźną informację o braniu udziału w konkursie wraz z jego pełną nazwą i oznaczyć konto ig @iwa.inspiruje

e) mieć możliwość ewentualnej odpowiedzi na pytania organizatora w dniu 08.03.2024 za pomocą wiadomości prywatnej w serwisie instagram

f) mieć możliwość przesłania ( tylko i wyłącznie NA PROŚBĘ organizatora) swojego filmu konkursowego w wiadomości email

FILM KONKURSOWY

 1. Konkursowe nagranie musi być autorskie, nie może zawierać materiałów płatnych czy bezpłatnych pochodzących od innych osób czy ze żródeł internetowych
 2. Zgłaszając film do konkursu, uczestnik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich to zawartych materiałów, a jeśli występują w nim inne osoby, to posiada ich pisemne zgody.
 3. Film może mieć długość maksymalnie 1 klatki relacji na instagramie
 4. Film może być dowolnie zmontowany w wybranej przez uczestnika aplikacji.
 5. Film może mieć dowolną formę: być monologiem uczestnika, opowieścią o wybranym dniu, rolką, videoclipem z muzyką itp
 6. Film może zawierać zdjęcia
 7. Film może zawierać muzykę własną autora, lub muzykę udostępnianą mu przy tworzeniu relacji na ig
 8. Treści zawarte w filmie nie mogą przeczyć obecnej wiedzy medycznej, ani zachęcać do ryzykownych zachowań
 9. Film należy opublikować na koncie uczestnika na ig, dodając obowiązkową adnotację: “biorę udział w wyzwaniu @iwa.inspiruje “MAŁE ZMIANY DLA WIELKIEJ PRZEMIANY”. Konto iwa.inspiruje musi być prawidłowo oznaczone za pomocą tzw. wzmianki oferowanej przez instagram. Nie jest dopuszczalne jednoczesne oznaczanie innych kont. Jest dopuszczalne umieszczanie innych informacji, jeśli tylko mają zwiazek z konkursem, czy filmem
 10. Konto uczestnika w czasie trwania konkursu musi być publiczne i uczestnik musi akceptować otrzymywanie wiadomości

WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY

 1. W pierwszym etapie Organizator wybierze uczestników, którzy spełniają łącznie wszystkie wymagania konkursowe.
 2. Spośród filmów, których autorzy spełniają wszystkie wymagania konkursowe, Organizator wybierze kilka, które w jego subiektywnej opinii najlepiej ilustrują zadanie konkursowe, tj pokazują zmiany, jakie dokonują się w życiu autora po przeczytaniu ebooków Iwy
 3. W dniu 08.03.2024 organizator skontaktuje się za pomocą wiadomosci na ig z wybranymi uczestnikami, poprosi o dane osobowe w celu weryfikacji zamówień w sklepiku Iwy, oraz przesłania organizatorowi konkursowego filmiku drogą mailową. W przypadku filmów dużych rozmiarów uczesnik będzie zobowiązany do umieszczenia filmu np na dysku google w celu pobrania go przez organizatora
 4. Jeśli uczestnik nie zdoła odpowiedziec na wiadmomosć w dniu 08.03.2024 lub nie zdoła udowodnić zakupienia ebooka, lub wysłać filmiku przestaje brać udział w dalszej części konkursu
 5. W następnym kroku organizator przeprowadzi głosowanie na zwycięski film na koncie INSPIRATORNIA IWY w relacji
 6. Głosowanie będzie miało formę ankiety z możliwością wyboru jednego zwycięzcy. W zależności od ilości filmów, które najbardziej spodobają się organizatorowi, takich ankiet może być kilka z dowolnie zestawionymi w nich filmami.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konta ig na prywatne, do wyłączenia możliwości odpowiedzi na relacje, do wyłączenia możliwości wysyłania wiadomości prywatnych w dowolnym momencie trwania konkursu i na dowolny okres.
 8. Organizator nie udziela informacji o konkursie w wiadomościach prywatnych na ig

NAGRODA

1. Nagrodą w konkursie jest dowolnie wybrana przez zwycięzcę rzecz spośród: mop bioniczny Hizero, wyciskarka wolnoobrotowa Cuvings Evo830, bieżnia składana WalkingPad, weekendowy pobyt w hotelu Holiday Inn w Warszawie

2. Nagroda zostanie wysłana kurierem najszybciej jak to możliwe. Termin wysyłki uzależniony jest od dostępności wybranej nagrody i może wynieść nawet kilka miesięcy

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na gotówkę, czy inny przedmiot, ani prawo do scedowania zwycięstwa na kogoś innego

4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na koncie na ig i wykorzystywać zwycięski filmik w celach marketingowych

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez uczestnika zarówno w okresie uczestnictwa w konkursie, jak i przy zamawianiu ebooków Iwy, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie ig, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana za pomocą e-maila na adres: iwa.chudnie@gmail.com, w tytule wpisując: reklamacja

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, w szczególności do ich doprecyzowania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na koncie ig