Regulamin sprzedaży książek elektronicznych (e-booków) w sklepie internetowym https://iwachudnie.com

 • 1.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez firmę INSPIRATORNIA Gabriela Kozioł z siedzibą w miejscowości Skotniki 68, 27-650 Samborzec NIP 8641966315 REGON 526853801 działający pod adresem https://staging-5e43-iwachudnie.wpcomstaging.com/;Regulamin – niniejszy regulaminE-book – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). E-book przybiera postać pliku elektronicznego w formacie pdfSprzedawca – INSPIRATORNIA Gabriela KoziołKlient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu E-booka;Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu E-booka w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22Kodeksu Cywilnego);Strony – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu.
 • 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zakupu E-booków od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, korzystania z E-booków oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.Klient jest obowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Sprzedawcy (www.iwachudnie.com/regulamin) oraz w opisie każdego z dostępnych w ofercie Sprzedawcy e-booków.Klient składając zamówienie na zakup E-booka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.
 • 3.

Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na E-booki

 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży eBooków na rzecz osób niebędących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, mających w momencie zakupu miejsce zamieszkania lub stałego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kupujący, dokonując zakupu, oświadcza, iż jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług lub też, iż ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W razie nieprawdziwości tego oświadczenia, Kupujący, który dokonał zakupu, obowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, które Sprzedawca poniósł wskutek nieprawdziwości oświadczenia, w szczególności równowartości podatku od towarów i usług wraz z odsetkami, wszelkich kar, grzywien w postępowaniu podatkowym, karno-skarbowym, mandatowym lub administracyjnym, kosztów pomocy prawnej oraz wszelkich innych szkód, które poniósł Sprzedawca. Sprzedawca może w takim wypadku żądać w szczególności od Kupującego kary umownej w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz dalszego odszkodowania.Informacje o E-bookach zamieszczone są na stronie www.iwachudnie.com/sklep.Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.Sklep prezentuje rodzaj oferowanego E-booka, w szczególności dostępne formaty plików, czas w jakim plik będzie dostępny do pobrania, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w Regulaminie.W celu złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z dostępnych formatów E-booka, a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych. Klient może podać także dane opcjonalne.W przypadku zmiany danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Klient zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Sklepu poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iwa.chudnie@gmail.comPrzed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format E-booka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznej.Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego E-booka oraz jego cenę, format wybranego pliku, termin w jakim plik będzie możliwy do pobrania oraz szczegółowe warunki licencyjne, jeśli występują.Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie E-booka na urządzenie:
 • w przypadku płatności kartą lub szybkim przelewem – niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty,w przypadku płatności przelewem – w dzień roboczy (pon. – pt.), po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy lub po udokumentowaniu przez Kupującego dokonania wpłaty.

Do maila dołączony zostanie również dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury.

 1. Dostawa E-booka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta E-booka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail iwa.chudnie@gmail.com ) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.
 • 4.

Płatności

 1. Wszystkie ceny E-booków zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.Cena podana przy każdym E-booku jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu E-booka do Koszyka.Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione E-booki spośród form udostępnionych przez Sklep.Sposób płatności za zamówione E-booki obsługiwany jest przez system płatności Przelewy24. Dostępne formy płatności to płatności za pośrednictwem karty płatniczej Visa i Mastercard, transakcje z wykorzystaniem kodu BLIK, szybki przelew online oraz przelew tradycyjny. Dotyczy to zarówno dokonywania płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i zagranicą.W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie dostawcy systemu płatności.W przypadku niedokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.Imienna faktura VAT wystawiana jest automatycznie na dane Klienta podane podczas składania zamówienia. W przypadku chęci otrzymania faktury na firmę, należy taką chęć zgłosić poprzez wypełnienie formularza dodatkowej wiadomości dla Sklepu.W celu wystawienia faktury VAT nalezy podać numer NIP.Sklep wystawia fakturę VAT po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formacie PDF na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 • 5.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn. W przypadku e-booków Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy tylko i wyłącznie przed pobraniem ebooka na swój nośnik. Po tym kroku prawo nie przewiduje odstąpienia od zakupu treści cyfrowych.W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy iwa.chudnie@gmail.com.Konsument winien podać nr zamówienia, którego dotyczy odstąpienie od umowy i datę zawarcia umowy, oraz swoje dane podane w formularzu zakupu. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał w sposób wskazany w ust. 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi otrzymane płatności. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia. W przypadku braku zgody Konsumenta na udostępnienie E-booka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, dostawa E-booka nastąpi po upływie terminu na odstąpienie od umowy.Jeżeli E-book został dostarczony do Klienta nie będącego Konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225).
 • 6.

PRAWA AUTORSKIE

 1. E- book oferowany przez Sprzedawcę stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.E-booki dostępne w Sklepie mogą być zabezpieczone unikatowym Znakiem wodnym albo innym powszechnie stosowanym sposobem zabezpieczenia treści cyfrowych.Korzystanie przez Klienta z E-booka możliwe jest dla własnego użytku Klienta,Klient jest uprawniony do korzystania z E-booka tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji dotyczących poszczególnych E-booków, które mogą się różnić między sobą.Klient może wprowadzać zakupione E-booki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z E-booka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
 • jednokrotnego pobrania E-booka i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;trwałego lub czasowego zwielokrotnienia E-booka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania E-booka techniką cyfrową.
 1. Klient nie jest uprawniony do:
 • wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania E-booka lub jego fragmentu w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;wprowadzenia E-booka do obrotu, w tym najmu E-booka lub jego kopii lub użyczenia;sublicencjonowania E-booka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z E-booka);ingerowania w treść E-booka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;usuwania technicznych zabezpieczeń Ebookawykorzystywania E-booka w celach komercyjnych.
 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z E-bookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do E-booka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.
 • 7.

REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.Reklamacja może być złożona w szczególności, gdy:
 • Klient nie otrzyma linku do E-booka oraz informacji o sposobie jego pobrania w dwóch dni roboczych od dokonania zapłaty;otrzymany plik jest uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe;pobrany plik nie zawiera zakupionego E-booka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający E-book.
 1. Klient składa reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej iwa.chudnie@gmail.comReklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni wymieni E-booka na wolnego od wad lub zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania E-booka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia E-booków bez wad.Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy E-booka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z E-bookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany siłą wyższą.Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej.Jeżeli Siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa o dostarczenie treści cyfrowej będzie uważana za niezawartą.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz e-maila zawierającego zakupiony E-book, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta – np. przepełniona skrzynka mailowa lub błędnie podany adres e-mail.
 • 9.

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://staging-5e43-iwachudnie.wpcomstaging.com/politykaprywatności

 • 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 poz. 287).Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci E- booka jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z E-booków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.08. 2020 roku.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.